Expertises

Fysieke leefomgeving

De wetgeving rondom het taakveld van vergunningen, toezicht en handhaving binnen de fysieke leefomgeving is sterk in ontwikkeling. De komende jaren zien gemeenten, provincies en omgevingsdiensten de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet op zich afkomen. Op 1 juli 2017 is de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) volledig in werking getreden (kwaliteitscriteria 2.2).

Het doel van de wet VTH is om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving door omgevingsdiensten, gemeenten en provincies te professionaliseren en de kwaliteit in de uitvoerende organisatie te waarborgen. Hiervoor worden in het Besluit omgevingsrecht (Bor) criteria gesteld die gaan over proces, inhoud en kritieke massa.

Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen legt de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit nadrukkelijker dan voorheen bij de bouw zelf. Hierdoor verschuift de bouwplantoetsing en het toezicht op de bouw van het bevoegd gezag (gemeente of provincie) naar de private markt.

De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving en vraagt van bevoegde gezagen een geheel nieuwe aanpak. In de uitvoering vraagt dit een meer dienstverlenende en faciliterende houding, door meer integraal te denken en te werken.

Alle bovenstaande ontwikkelingen vragen veel van uw organisatie en uw mensen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Heeft u al duidelijk wat er op u afkomt en wat dit betekent voor uw organisatie? Welke gevolgen deze wetten hebben voor uw werkprocessen? Is uw beleid op orde? En wat betekenen deze veranderingen voor de competenties en vaardigheden van uw medewerkers? Senze kan u ondersteunen bij het in kaart brengen van de gevolgen van deze wetswijzigingen voor uw organisatie. Wij kunnen helpen bij de analyse van de impact die deze wetswijzigingen op uw organisatie hebben. Wij kunnen uw mensen trainen (inhoudelijk en op gedrag) en via interim dienstverlening ontlasten door specialisten in te zetten daar waar u dat nodig acht.