Hoe het zit met de kwaliteitscriteria 2.1

Met de vele berichtgeving over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zou bijna worden vergeten dat recent het Besluit omgevingsrecht is gewijzigd, waardoor de Wet VTH volledig in werking is getreden. Daardoor kan nu ook antwoord worden gegeven op de vraag hoe het zit met de kwaliteitscriteria 2.1.
Wijziging Besluit omgevingsrecht (Bor)
Sinds de aankondiging van de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) is regelmatig de vraag gesteld in hoeverre de kwaliteitscriteria wettelijk verplicht zijn. Of beide onderdelen (procescriteria en kritieke massa) wettelijk zijn vastgesteld en wat gedaan moet worden om te voldoen aan deze kwaliteitscriteria? Deze vragen kunnen inmiddels worden beantwoord. In deze Senze Blik wordt enkel ingegaan op de wijzigingen van de Wet VTH voor de eigen taken van gemeenten.
Procescriteria
De procescriteria stellen dat iedere gemeente, provincie en waterschap uitvoerings- en handhavingsbeleid moeten vaststellen. Met andere woorden: het beleid voor vergunningverlening toezicht en handhaving. Daarnaast zijn ook de randvoorwaarden voor dit beleid wettelijk vastgelegd. Deze randvoorwaarden zijn onder andere dat het beleid de volgende punten bevat:

  • de doelen ten aanzien van de VTH-taken en welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd;
  • de prioritering ten opzichte van de voorgenomen taken;
  • de methodiek die gebruikt wordt om te bepalen of de doelen worden bereikt;
  • de objectieve criteria voor het beoordelen van aanvragen en beslissingen over een omgevingsvergunning en het afhandelen van meldingen;
  • de werkwijze bij vergunningverlening en het afhandelen van meldingen.

De procescriteria geven ook aanvullende eisen ten aanzien van het handhavingsbeleid en verplichten gemeenten, provincies en waterschappen om ieder jaar een uitvoeringsprogramma te schrijven. Ook aan deze uitvoeringsprogramma’s worden eisen gesteld. De procescriteria zijn opgenomen in paragraaf 7.2 van het Bor (artikelen 7.2 t/m 7.7).
Kritieke massa
De eisen ten aanzien van de kritieke massa, zoals die gesteld zijn in de kwaliteitscriteria 2.1, komen niet één op één terug in de wijziging van het Bor. Wel stelt artikel 7.4 van het Bor dat iedere gemeente, provincie en waterschap een goede uitvoering van de VTH-taken moet waarborgen. Wat deze goede waarborging is, vinden we niet exact terug in het Bor. Dit maakt het gemeenten in de praktijk lastig, omdat de provincie, in het kader van interbestuurlijk toezicht, de gemeente kan aanspreken op de goede waarborging van de uitvoering van de VTH-taken.
Hoewel de kritieke massa dus niet wettelijk zijn geborgd, is het wel de logische keuze voor gemeenten om deze te hanteren. De kwaliteitscriteria zijn immers samen door het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse gemeenten en het Rijk opgesteld. De meeste gemeenten hebben aan de hand van de kwaliteitscriteria reeds een verordening kwaliteit vastgesteld. In deze verordening geven ze enerzijds aan waar ze voldoen aan de kwaliteitscriteria ‘comply’. Anderzijds geven ze aan waar ze afwijken van de kwaliteitscriteria ‘explain’ en wat hun plan van aanpak is om de kwaliteit te verbeteren.
We zien dat gemeenten de samenhang zoeken tussen de procescriteria en de kritieke massa.
Hoe nu verder?
Senze heeft in overleg met 4 gemeenten en de Provincie Noord-Holland een kwaliteitsborgingssysteem ontwikkeld. Met dit kwaliteitsborgingsysteem bent u er zeker van dat u aan alle eisen van het gewijzigde Bor voldoet. Daarnaast bent u er zeker van dat de kwaliteit van de dienstverlening en processen wordt gegarandeerd en continu wordt verbeterd. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op!
Natasja Schouten-Lening