Senze maakt samen met 100 overheidsmedewerkers veranderopgave Omgevingswet concreet en tastbaar!

Medio 2019 treedt de Omgevingswet volgens de huidige planning in werking. Door regelgeving op het gebied van omgevingsrecht te bundelen en te vereenvoudigen, ontstaat er meer samenhang in het beleid. De wijzigingen in wet- en regelgeving vereisen straks een hele nieuwe manier van werken van overheden. Namelijk integraal, participatief, meer digitaal en gebruikmakend van lokaal maatwerk.
Over de nieuwe manier van werken wordt populair gezegd: “20% verandering van wet- en regelgeving en 80% verandering van houding en gedrag.” Wij van Senze zien in praktijk dat 80% van de aandacht in veel gevallen gaat naar de 20% verandering van wet- en regelgeving en dat de aandacht voor de verandering van houding en gedrag achterblijft.
Zoals u van Senze gewend bent, verbinden wij wijzigingen in wet- en regelgeving aan hetgeen dit concreet betekent voor medewerkers die aan de slag moeten met deze wijzigingen. Dit doen wij met de Omgevingswet dus ook. Wij maken hierbij gebruik van de handreiking veranderprofielen die wij in opdracht van het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet en bijna 100 overheidsmedewerkers uit het veld hebben opgesteld.
Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor organisaties om de impact van de Omgevingswet op houding en gedrag te verkennen en gezamenlijk het gesprek te kunnen voeren over ambities voor de Omgevingswet en te onderzoeken op welke wijze organisaties met hun medewerkers invulling willen en kunnen geven aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet. De handreiking bestaat in feite uit drie componenten. Hiervan gaat de eerste in op de vijf kerninstrumenten van de Omgevingswet waar overheidsorganisaties straks zelf mee aan de slag moeten. Deze component kan gebruikt worden om samen te bepalen hoe invulling gegeven gaat worden aan de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Voor elk van de kerninstrumenten zijn processtappen bepaald. Voor elk van de stappen is beschreven wat deze stappen inhouden, wie er een rol hebben en welke verantwoordelijkheid deze rol heeft.
De tweede component bevat acht rolprofielen. De gedachte achter deze acht rollen is dat alle overheidsmedewerkers die te maken krijgen met de Omgevingswet vallen onder minimaal één van deze rollen. In de rolprofielen wordt voor elk van de acht rollen inzichtelijk gemaakt waarom deze rol gaat veranderen, hoe deze rol gaat veranderen en wat dat betekent voor de werkzaamheden. Naast dat deze profielen de beoogde verandering concreet en tastbaar maken kunnen zij dienen als basis om gesprekken te voeren over wat de verandering betekent voor de organisatie. De acht beschreven rollen zijn:
• Bestuur
• Management
• Projectleiding/casemanagement
• Strategische ontwikkeling fysieke leefomgeving
• Vergunningverlening
• Toezicht en handhaving
• Specialistisch advies
• Omgevingsmanagement
Tot slot is er in de handreiking een competentiematrix opgenomen. Deze beschrijft negen competenties die door de Omgevingswet in ontwikkeling zullen raken. Door de rolprofielen naast deze competentiematrix te leggen, wordt het voor medewerkers en/of teams inzichtelijk wat de Omgevingswet betekent voor benodigde competenties en vaardigheden en kunnen zij bepalen waar eventuele ontwikkelbehoeften liggen.
Guus Leeuw / Jaco van Giezen