Vergunningentafel

De omgevingswet streeft naar meer integraliteit in het beleidsproces. Van vergunningverleners wordt straks dus verwacht dat zij integrale besluiten nemen. Sommige initiatieven zijn echter zo complex dat zij niet door een persoon integraal kunnen worden beoordeeld. Daarnaast zijn er ook initiatieven waar verschillende organisaties bevoegd gezag zijn.

Om echt integrale afwegingen te kunnen maken waar alle belangen en inzichten meegenomen worden, organiseren wij samen met u vergunningentafels. Samen met verschillende belanghebbenden ontwikkelen wij een gezamenlijk beoordelingskader waaraan initiatieven die niet direct passen binnen de geldende wet- en regelgeving toch mogelijk gemaakt kunnen worden. Bij een vergunningentafel nemen we aan doelstellingen als uitgangspunt in plaats van normen.