Wat is uw (omgevings) plan?

[promotext]Samenhang en flexibiliteit zijn enkele uitgangspunten die met het wetsvoorstel Omgevingswet worden beoogd. Een van de instrumenten die hieraan uiting moet geven is het omgevingsplan. Deze gemeentelijke verordening vervangt het bestemmingsplan en zal een belangrijk instrument worden voor gemeenten. Heeft u al nagedacht op welke wijze u uw omgevingsplan wilt opstellen?[/promotext]
Samenhang
Het doel van het bestemmingsplan is ‘een goede ruimtelijke ordening’, het omgevingsplan heeft echter een bredere reikwijdte. Het omgevingsplan moet bijdragen aan een hoogwaardige leefomgeving, waarin veiligheid, kwaliteit en gezondheid een belangrijke plaats in nemen. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook voorschriften ten aanzien van duurzaamheid, erfgoed, milieu, zorg, natuur en welstand in het omgevingsplan opgenomen kunnen worden. Zo moet een meer evenwichtige toedeling van functies aan gebieden ontstaan. Voor deze samenhangende benadering is een  brede participatie van verschillende partijen noodzakelijk. Het is daarom van belang om vooraf een integrale omgevingsvisie vast te (laten) stellen die in nauwe samenwerking en consensus tussen gemeente en samenleving tot stand is gekomen. Dit vraagt van de overheid een andere rol, waarbij een aanpassing van houding en gedrag van alle betrokken partijen aan de basis staat.
Flexibiliteit
Naast een samenhangende zorg voor de leefomgeving, kan met het omgevingsplan een globaal en flexibel instrument gecreëerd worden dat ruimte biedt voor initiatieven uit de markt en snelle maatschappelijke ontwikkelingen. Voor gemeenten krijgt de flexibiliteit vorm door bestuurlijke afwegingsruimte bij het opstellen van de voorschriften. Voor burgers en bedrijven ontstaat bij toepassing van open normen en doelvoorschriften meer handelingsruimte om op gelijkwaardige manieren tot een vastgesteld resultaat te komen. Een omgevingsplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Daarom is het van belang om flexibiliteit binnen uw omgevingsplan te beheersen. Teveel flexibiliteit, afwegingsruimte en afwijkingsmogelijkheden gaan wellicht  ten koste van de rechtszekerheid voor belanghebbenden. Hoe voorspelbaar is het verkrijgen van een vergunning op basis van globaal omschreven toetsingsgronden?
Geen sinecure…
Het opstellen en vaststellen van een omgevingsvisie en daarop aansluitend omgevingsplan is niet eenvoudig. Van gemeenten wordt namelijk een integrale belangenafweging verwacht. Dus niet langer werken met sectoraal beleid en regelgeving, maar aan de hand van een omgevingsplan voor de gehele fysieke leefomgeving. Dat vraagt een duidelijke (omgevings)visie en lef om burgers, bedrijven en andere betrokken partijen nauw te betrekken bij het maken van een omgevingsvisie en omgevingsplan. Verandering van houding en gedrag is hierbij het sleutelwoord.
Een omgevingsvisie en omgevingsplan dat gezamenlijk tot stand is gekomen, stelt de gemeente voor een grote uitdaging. Heeft u al een plan? Heeft u al een visie?. Aan de hand van uw situatie en uw behoefte, kan Senze u op maat ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes voor de implementatie van deze nieuwe instrumenten.
Wilt u meer weten? Wij helpen u graag.
Wilfred Borneman