Senze onderzoekt financiering omgevingsvergunning!

Onderzoek financiering omgevingsvergunning bouwactiviteiten bij gemeenten

Samen met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, de VNG en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitgezet naar alternatieven voor de financiering van de gemeentelijke taken voor omgevingsvergunningen en bijbehorende handhaving. Het stelsel waarbij gemeenten leges vragen voor de dienstverlening knelt door minder (grote) bouwaanvragen, hogere kwaliteitseisen aan Bouw- en Woningtoezicht en de plannen voor verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw.

Het werkveld vergunningen en handhaving is sterk in beweging. (Inhoudelijke) Wetswijzigingen volgen elkaar snel op. De komende periode zal in het teken staan van verplaatsing van werkzaamheden om het bouwtechnische aspect van bouwwerken te borgen van de overheid naar de markt (verbetering kwaliteitsborging). Daarnaast komen er kwaliteitseisen waaraan de organisatie van gemeenten en medewerkers op het VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) taakveld moet gaan voldoen. Gecombineerd met een sterke afname van grootschalige bouwactiviteiten en een toename van vergunningsvrije activiteiten resulteert dit voor menig gemeente in een financieringsvraagstuk. De vraag staat centraal: als het huidige legesstelsel geen reële inkomensbron meer is, hoe kunnen de overgebleven werkzaamheden voor vergunningen en toezicht bekostigd worden?

Senze en Ecorys hebben de opdracht gekregen het onderzoek uit te voeren naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor het legesstelsel. Het onderzoek wordt deze zomer opgeleverd en door de Minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer aangeboden.