Senze Blik: Wijziging Wabo door de Tweede Kamer! Gemeenten aan zet.

[promotext] De Tweede Kamer heeft op 22 september 2015 ingestemd met de Wijziging van de Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het doel van het wetsvoorstel is om de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te verbeteren. [/promotext]
Na inwerkingtreding in 2016 betekent dit concreet dat de Omgevingsdiensten wettelijk verankerd zijn. Ook de netwerk-rud’s moeten op termijn een gemeenschappelijke regeling worden. Tegelijkertijd zijn daarmee toch de Kwaliteitscriteria vastgesteld. Via een verordening voor de basistaken milieu en op basis van een zorgplicht in een gemeentelijke verordening voor de zogenaamde thuistaken. Aan gemeenten nu de taak om ervoor te zorgen dat ze aan de kwaliteitscriteria gaan voldoen onder het motto: ‘comply or explain’. Wilt u weten hoe u dit aan kunt pakken? In bijgaand artikel hebben we dit in een helder stappenplan voor u geschetst. Wij ondersteunen u er graag bij.
Lees snel verder via deze link.
Weetje:
Gemeenten staan buiten spel!
Op 9 september 2015 is het Besluit tot aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) en tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2015, 323) in werking getreden. De wijziging heeft tot gevolg dat gedeputeerde staten dan wel de betrokken minister of ministers bevoegd zijn om een kruimelomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder 2, van de Wabo te verlenen. Dit voor zover het de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen betreft. Als het ministerie kan onderbouwen dat een AZC een zodanige urgentie heeft dat planologisch strijdig gebruik gerechtvaardigd is, dan kan zij daar zelf een omgevingsvergunning strijdig gebruik voor afgeven! De gemeenten staan hier dus buiten spel.
Hans van Gurchom
01-10-2015