Senze Blik: Verdere verbetering van de VTH-taken

[promotext]De overheid zet sterk in op verbetering van de kwaliteit van Vergunningen, Toezicht en handhaving. Na het in werking treden van de Wet VTH op 14 april dit jaar, is hier weer een nieuwe stap toe gezet. Op 18 juli 2016 is namelijk de ontwerp-AMvB VTH gepubliceerd.[/promotext]

In deze AMvB wordt allereerst meer duidelijkheid gegeven hoe milieutaken, die veelal bij de Omgevingsdiensten liggen, ingevuld dienen te worden. Het gaat hierbij om een nadere invulling van het basistakenpakket, het beleggen van taken op het gebied van externe veiligheid bij gespecialiseerde Omgevingsdiensten en afspraken omtrent Inspectieview Milieu. Inspectieview Milieu is een beveiligde website die toezichthouders en vergunningverleners in staat stelt informatie over objecten te raadplegen die afkomstig is van de database van andere inspectie-en omgevingsdiensten.
Het belangrijkste voor gemeenten is dat de AMvB duidelijkheid geeft over de kwaliteitseisen van de Wabo-taken in zijn algemeenheid, oftewel de procescriteria. Er zijn in de AMvB ‘maar’ zeven procescriteria opgenomen. Deze procescriteria dienen als breed kader, waarbinnen bevoegde gezagen ruimte hebben tot eigen invulling. Anders dan dat procescriteria voorheen golden voor alleen voor handhaving, zijn in deze AMvB procescriteria opgenomen die gelden voor vergunningverlening, meldingen, maatwerkbeschikkingen en beschikkingen inzake gelijkwaardigheid. Het belangrijkste uitgangspunt van de procescriteria is hetzelfde gebleven; de Big 8 cyclus moet gerealiseerd worden. De volgende procescriteria zijn opgenomen in de AMvB: het uitvoerings- en handhavingsbeleid, het uitvoeringsprogramma, de uitvoeringsorganisatie, het borgen van de middelen, monitoring van de voortgang en rapportage over de inspanningen.
Het ministerie van I&M streeft er naar om de AMvB per 1 januari 2017 in werking te laten treden. In een later stadium wordt de AMvB in het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet. Deze is echter nu al apart vormgegeven vanwege de eerdere inwerkingtreding van de Wet VTH.
Henk Vierhuis