Senze Blik: Minister Blok op werkbezoek en de stand van zaken kwaliteitsborging

Werkbezoek minister Blok
Op maandagmiddag 12 september jl. heeft minister Blok, vergezeld van een aantal ambtenaren van zijn ministerie en een kwartiermaker van het Instituut Bouwkwaliteit, “een rondje langs de velden gedaan”. In het kader van het voorgestelde Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is hij bij een aantal experimentprojecten langs geweest om met eigen ogen te zien hoe de bouwpraktijk omgaat met kwaliteitsborging. Die middag konden alle betrokken partijen, zoals bouwondernemers, kwaliteitsborgers en een waarborgfonds een korte pitch geven over hun ervaringen. Tevens was er ruimte voor het stellen van vragen door de genodigden ovimg_8162er de reeds opgedane ervaringen met kwaliteitsborging. Alle aanwezigen kijken terug op een zeer geslaagde middag.
Ook Senze heeft deze middag een pitch gegeven. Vanuit de rol van interim kwaliteitsmanager bij SWK (een van de waarborgfondsen die deelneemt aan het experiment grondgebonden woningen) hebben wij in het kort de aanwezigen enerzijds op de hoogte gebracht van de invulling van kwaliteitsborging binnen het SWK instrument Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) en anderzijds van de ervaringen bij het toepassen van kwaliteitsborging binnen de experimentprojecten. Deze presentatie vond plaats in Delft bij een bouwproject van Era Contour.
Stand van zaken Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen
Rondetafelgesprek
Vooruitlopend op de behandeling van het Wetsvoorstel, heeft de Tweede Kamer diverse marktpartijen uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op donderdag 29 september a.s. Ook de Vereniging BWT Nederland en de VNG zullen de Kamerleden hier toespreken en vragen beantwoorden. De agenda van dit rondetafelgesprek is hier te raadplegen.
De Kamer verwacht met de informatie die zij uit dit gesprek krijgt, het Wetsvoorstel op een goed afgewogen wijze plenair te kunnen behandelen op de voorlopig vastgestelde datum van 31 oktober a.s.
Internetconsultatie Besluit kwaliteitsborging
Een nadere uitwerking van het Wetsvoorstel is opgenomen in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit besluit is sinds juli openbaar. De internetconsultatie van het Besluit loopt nog tot 1 oktober 2016. In het voorjaar van 2017 wordt de ministeriële regeling verwacht, welke weer een nadere uitwerking is van het Besluit.
Gefaseerde inwerkintreding
De gefaseerde inwerkingtreding van de Wet staat nog steeds gepland vanaf 2017.
Eerste fase: Inbouw deze fase wordt de toelatingsorganisatie opgericht, waarmee de toelating van instrumenten aan het stelsel van kwaliteitsborging zal plaatsvinden. Deze instrumenten vormen de beoordelingsmethodiek die tot doel heeft vast te stellen of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwen van een bouwwerk voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit. Daarnaast zal het stelsel voor wat betreft de Bouwbesluittoets vrije bouwwerken in werking treden. Dit zijn bouwwerken die wel omgevingsvergunningplichtig zijn, maar waarbij er geen technische toetsing plaatsvindt door de private markt en/of door gemeenten. Gestreefd wordt naar een inwerkingtreding van deze eerste fase in 2017.
Tweede fase: In de tweede fase treedt het stelsel voor gevolgklasse 1 bouwwerken in werking. Hierbij kunt u denken aan grondgebonden woningen tot maximaal 3 bouwlagen, bruggen voor langzaam verkeer, gebouwen met een industriefunctie waarbij een kantoor aanwezig mag zijn met maximaal 10 personen en agrarische bouwwerken. Daarnaast treden in deze fase de aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek in werking. De implementatie van de tweede fase is beoogd op 01-01-2018.
Na de implementatie van de eerste twee fasen wordt er geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken hoe en wanneer de gevolgklassen 2 en 3 in werking kunnen treden.
Weet u al welke gevolgen de Wet heeft voor u? Bent u al aan het oefenen?
Bij gemeenten komen er straks taken te vervallen en moet er tegelijkertijd invulling gegeven worden aan de nieuwe rol van de gemeente in het kwaliteitsborgingsysteem. Senze kan bijvoorbeeld voor u de impact van deze Wet in kaart brengen of een training/workshop kwaliteitsborging verzorgen om uw medewerkers mee te nemen in deze ontwikkeling
Daarnaast is het goed bouwbedrijven in uw gemeente te stimuleren om alvast ervaring op te doen met deze aanhangige Wet. Door te oefenen kunt u, zowel als de bouwbedrijven in uw gemeente pas echt zien welke invloed deze Wet heeft op uw bedrijfsvoering. Wilt u weten hoe? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Wij zijn al bij diverse gemeenten als projectleider aan de slag.
Uw vragen kunt u stellen via info@senze-groep.nl. Wij komen graag met u in gesprek!
Natasja Schouten-Lening