Senze Blik: Is uw legesverordening toekomstbestendig?

[promotext]Leges zijn een belangrijk middel voor gemeenten om kostendekkend te werken. Op 1 januari 2017 zullen weer veel tarieventabellen worden aangepast op basis van een indexering. Maar is dat wel voldoende? Juist nu is het verstandig om kritisch te zijn en de vraag te stellen hoe toekomstbestendig de legesverordening en tarieven eigenlijk zijn.[/promotext]
Op www.omgevingsweb.nl is te lezen dat de legesheffingen voor omgevingsvergunningen in Rotterdam uit het jaar 2013 onverbindend zijn verklaard door het Gerechtshof. Het is niet de eerste keer dat een uitspraak grote financiële gevolgen heeft voor een gemeente. Uit de uitspraak blijkt dat heffingen bij minieme overschrijding van een tariefklasse grote verschillen kunnen vertonen die naar het oordeel van het Gerechtshof willekeurig en onredelijk zijn. De uitspraak zal menig portefeuillehouder Financiën de wenkbrauwen doen fronsen. Dat is een eerste aanleiding om uw legesverordening weer eens kritisch tegen het licht te houden.
Maar er is meer. Denk ook aan de komst van de ‘Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken’ in 2017 en de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ per 1 januari 2018. Beiden leiden tot een afname in de toetsing van bouwplannen aan het Bouwbesluit. Reden genoeg om in 2017 al na te denken over de consequenties voor de legesheffingen. Een korting geven op de bouwleges is zeer zeker niet genoeg. Uit eerdere jurisprudentie is al gebleken dat een korting op de bouwleges te algemeen is. Als voor een ruimtelijke toets aan het bestemmingsplan, die ouder is dan 10 jaar, geen leges mogen worden geheven, dan moeten de overige onderdelen van de toets gespecificeerd zijn om wel leges te kunnen heffen voor die onderdelen (Bouwbesluit, bouwverordening, enz.). De meeste gemeenten hebben hun bestemmingsplannen nu wel op orde, maar als straks een deel van de Bouwbesluittoets niet meer door gemeenten wordt uitgevoerd, leidt dat tot differentiatie van de tarieven per onderdeel van de toetsing. De vraag is alleen of u al weet wat ieder onderdeel feitelijk kost. Veel berekeningen van de kosten zijn niet zo specifiek dat daarop al een antwoord kan worden gegeven.
Wij adviseren gemeenten daarom om in 2017 de kostentoerekening naar Titel 2 van de legesverordening goed door te lichten en aan te passen. Senze kan u daarbij ondersteunen en adviseren. Benieuwd wat wij voor u kunnen beteken? Neem contact met ons op!
Meerten van der Werf