Senze Blik: Hoe staat het nu met het wetsvoorstel kwaliteitsborging?

[promotext]Helaas is het nog altijd niet duidelijk óf en wanneer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen in procedure zal worden gebracht.  In januari en februari zijn er gesprekken gevoerd met de bouwsector, de VNG en consumentenorganisaties. Vanuit met name de consumentenorganisaties leven er nog de nodige vragen ten aanzien van de rol en positie van de Toelatingsorganisatie.[/promotext]
De Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is een zelfstandig bestuursorgaan dat met dit wetsvoorstel zou worden ingesteld. De hoofdtaak van de Toelatingsorganisatie is het controleren en toelaten van Instrumenten. Deze Instrumenten hebben als doel, dat zichtbaar aangetoond kan worden dat een bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Consumentenorganisaties zijn er echter niet van overtuigd dat de rechten van de consument voldoende gewaarborgd zijn met dit voorstel.
Voor de verdere voortgang van dit wetgevingstraject is het van belang voldoende draagkracht te hebben onder de diverse belangenorganisaties. Hierdoor is er enige vertraging in het wetgevingstraject gekomen.
In de brief die Minister Blok eind januari hierover naar de Kamer heeft gestuurd, geeft hij aan dat hij nog in februari meer duidelijkheid zal geven op de vraag of, en zo ja op welke wijze, hij het wetsvoorstel in procedure zal brengen.
Voordat we hierop antwoorden krijgen, gaat minister Blok eerst voordracht doen bij de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Op de agenda van woensdag 16 maart 2016 is opgenomen dat minister Blok aan gaat geven wat de stand van zaken is rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
Senze houdt  de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten. Mocht u meer willen lezen, de brief aan de Kamer is via deze link te downloaden.
Natasja Schouten-Lening