Senze Blik: Hoe pakt u de modelverordening Kwaliteit VTH aan?

[promotext] In hoeverre is uw organisatie voorbereid op de kwaliteitscriteria 2.1? Het uitgangspunt is dat u voor 1 juli 2016 een kwaliteitsverordening moet hebben vastgesteld, waarmee u of voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.1 of onderbouwt waarom u hiervan afwijkt. Voor die tijd moet u dus inzichtelijk hebben hoe u de VTH taken binnen uw organisatie heeft geborgd, zowel op het niveau van capaciteit als op het gebied van beleid en proces. Hoe pakt u dit nu aan? [/promotext]
Waar sta ik?
Elke uitvoeringsorganisatie binnen het VTH domein zal op termijn een kwaliteitsverordening moeten vaststellen, waarmee of voldaan wordt aan Kwaliteitscriteria 2.1. (‘comply’), of onderbouwd wordt waarom ervan wordt afgeweken (‘explain’). De beoogde deadline hiervoor is 1 juli 2016.
Concreet betekent dit dat u voor die tijd inzichtelijk moet hebben hoe u de VTH taken binnen uw organisatie heeft geborgd, zowel op het niveau van capaciteit ( kritieke massa) als op het gebied van beleid en proces (procescriteria).
Heeft u hiervoor al een verbeterplan in uitvoering, dan bent u waarschijnlijk snel klaar. Bent u nog niet zover, dan is de eerstvolgende stap dat u uw opgave in kaart gaat brengen. De zelfevaluatietool is hiervoor een goed hulpmiddel. Daarnaast moeten voor de kwaliteitsverordening ook de outcome criteria bepaald worden.
Wat moet ik nog doen?
Door de zelfevaluatietool in te vullen, wordt op voorhand inzichtelijk waar uw organisatie op dit moment aan de kwaliteitscriteria voldoet en waar niet. Heeft u de zelfevaluatietool al enige tijd geleden ingevuld, dan raden wij aan deze eerst nog te toetsen aan de actualiteit. Aan de hand van de uitkomsten uit de zelfevaluatietool stelt u een verbeterplan of plan van aanpak op. Hierin maakt u inzichtelijk wat uw opgave is en hoe u deze tijdig gaat realiseren.
Voor een goed verbeterplan/plan van aanpak is het van belang vooraf voldoende tijd en energie uit te trekken voor een adequaat beleidskader, met heldere doelen en een kwalitatieve borging ervan conform de Big 8 en de juridische eisen. Daarnaast moeten in de deskundigheidsgebieden (zoals o.a. vergunningverlening, de juridische taken en de constructieve berekeningen), zelfstandig of met partners, geborgd zijn.
Wat het nu extra complex maakt, is dat veel organisaties wel degelijk gestart zijn met de kwaliteitscriteria, maar nog geen rekening hebben gehouden met het feit dat zij deze aan de hand van de modelverordening ook daadwekelijk moeten implementeren. Dat betekent dat vaak wel de zelfevaluatietool is ingevuld en wellicht ook al een conceptverbeterplan is opgesteld, maar nog niet goed in beeld is hoe zij nu per 1 juli 2016 moeten voldoen aan die kwaliteitscriteria.
Wat kan Senze voor u doen?
In onderstaand schema hebben we in één oogopslag helder gemaakt hoe u uw organisatie klaarstoomt voor de kwaliteitscriteria. Senze kan u hierbij op alle aspecten van de kwaliteitscriteria ondersteunen.
Onze routekaart naar kwaliteit
Wij hebben inmiddels meer dan 60 organisaties ondersteund bij het invullen van de zelfevaluatietool en bij het opstellen van de verbeterplannen. Het verbeterplan maakt voor u inzichtelijk “WAT” er allemaal nog opgepakt moet worden. In het daaropvolgende uitvoeringsplan staat “HOE” het verbeterplan geïmplementeerd zal worden. Samen met de betrokkenen uit uw organisatie formuleren we in een interactieve bijeenkomst de outcomecriteria. Ook hebben we al veel organisaties verder begeleid bij de uitvoering van dit plan.
Dankzij de kennis & ervaring die Senze hiermee inmiddels heeft opgebouwd, kunnen wij “best practices” delen met uw organisatie,  zodat uw niet het spreekwoordelijke “wiel” opnieuw hoeft uit te vinden. In onderstaande tabel maken we inzichtelijk hoe u zo snel en slim mogelijk aan de wettelijke eisen kunt voldoen.
Het resultaat!
Senze kan u ondersteunen bij de implementatie van de kwaliteitscriteria. Wij zorgen ervoor dat u zelf uw eigen kwaliteitssysteem voor VTH bouwt. Zowel voor de deskundigheidsgebieden als de procescriteria heeft u dan passende oplossingen. Naast de kwaliteitscriteria heeft u zowel bestuurlijk als ambtelijk heldere doelen vastgesteld, die met het in te zetten beleid, inhoudelijk en kwalitatief, bereikt kunnen worden.
Heeft u vragen of wilt u ondersteuning, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Pak aan!