Senze Blik: De Omgevingswet, waar staan we nu?

[promotext] Op 1 juli 2015 is de Omgevingswet met een ruime meerderheid van stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Met het motto ‘eenvoudig beter’ moet wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving eenvoudiger, transparanter, voorspelbaarder en beter uitvoerbaar worden. [/promotext]
Hiervoor zijn ‘tools’ nodig die goed inzetbaar zijn en ruimte bieden voor bestuurlijke afweging. Hieronder worden de kerninstrumenten opgesomd:
– Omgevingsvisie;
– Plan of programma;
– Algemene rijksregels;
– Decentrale regels;
– Omgevingsvergunning;
– Projectbesluit
Amvb’s en de Invoeringswet
Nu de Omgevingswet door de Tweede Kamer is aangenomen kan verder gewerkt worden aan Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). De AMvB’s zijn belangrijk voor het concreet verwezenlijken van de doelstellingen die in de wet zijn opgenomen. Het stelsel is opgebouwd op grond van vier AMvB’s:
– Omgevingsbesluit
– Besluit kwaliteit leefomgeving;
– Besluit activiteiten leefomgeving;
– Besluit bouwwerken leefomgeving.
Nadat de ‘ontwerp-AmvB’s’ aan beide Kamers wordt voorgelegd volgt ter afsluiting de parlementaire behandeling van de Invoeringswet. De Invoeringswet wijzigt andere wetten zodat de Omgevingswet in werking kan treden. Het doel is om de Omgevingswet, AmvB’s en Invoeringswet vanaf 2018 van kracht te laten worden.
Laan van de leefomgeving
Om de Omgevingswet goed te implementeren is een betrouwbare en bruikbare digitale ondersteuning van groot belang. Daarom is de zogenoemde Laan van de leefomgeving een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. De Laan van de leefomgeving is een digitaal netwerk waarin alle informatie over de fysieke leefomgeving op eenduidige wijze wordt ontsloten. In de Laan worden verschillende ‘informatiehuizen’ gebouwd die elk verschillende thema’s op het gebied van de fysieke leefomgeving huisvesten. Met de Laan moeten de huidige losstaande structuren gebundeld worden tot een samenhangend en vraaggestuurd stelsel.
De realisatie van de Laan van de leefomgeving is een complex proces. De implementatie zal daarom in fasen worden uitgevoerd. De bedoeling is dat in 2024 alle relevante informatie over de fysieke leefomgeving (actuele gegevens van een afgebakend gebied en wet- en regelgeving) via de Laan van de leefomgeving beschikbaar is.
Bestuursakkoord
De Omgevingswet vraagt van de overheid om een omslag in denken en een meer integrale werkwijze. Daarbij is een goede implementatie van het nieuwe stelsel onontbeerlijk. Op dezelfde dag dat de Omgevingswet door de Tweede Kamer werd aangenomen is daarom het zogenoemde Bestuursakkoord ondertekend. Hiermee hebben de rijksoverheid, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen zich gecommitteerd aan afspraken met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet. De partijen hebben afgesproken zorg te dragen voor invoeringsbegeleiding en informatievoorziening van de eigen achterban.
Wilfred Borneman
Adviseur Senze