Senze Blik: De Omgevingswet is dichterbij dan u denkt

[promotext] Er wordt hard gewerkt om de Omgevingswet in 2018 in werking te laten treden. De ontwikkeling van de AMvB’s is in volle gang, een beleidsvernieuwing wordt ingezet ten aanzien van geluidhinder en bodemverontreiniging én het Rijk is aan de slag om de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op te stellen. [/promotext]
Stand van zaken vier AMvB’s en Omgevingswet
De preconsultatie- en pretoetsversie van de AMvB’s is op 1 oktober 2015 gereed gekomen. Die versie wordt beperkt, informeel en gericht voorgelegd aan een aantal nauw betrokken stakeholders en toetsende instanties. Doel is om meer voldragen AMvB’s te ontwikkelen voor de openbare internetconsultatie die begin april 2016 van start gaat. De voorhangprocedure bij de Tweede Kamer gaat gelijktijdig van start.
Daarnaast heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie op de gewenste beleidsvernieuwing op de terreinen van bodembescherming en geluidhinder gepresenteerd. Deze beleidsvernieuwingen maken deel uit van de stelselherziening van het omgevingsrecht maar waren nog in ontwikkeling ten tijde van het opstellen van de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat deze aanvullingswetten bodem en geluid bij inwerkingtreding onderdeel worden van de Omgevingswet.
 Het Rijk aan de slag met een Nationale Omgevingsvisie
In 2018 wordt met de Omgevingswet ook een Nationale Omgevingsvisie van kracht. Het Rijk is samen met andere overheden, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties aan de slag met de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie. Ook gemeenten dienen tijdig een omgevingsvisie vast te stellen.
 Heeft uw organisatie al op een rijtje wat de Omgevingswet voor impact heeft op de organisatie en de medewerkers? Wanneer moet u starten om in 2018 klaar te zijn voor deze grote verandering. Heeft u er al aan gedacht om een omgevingsmanager aan te stellen? Deze omgevingsmanager kan projectmatig aan de slag binnen uw organisatie met zowel het culturele aspect van houding en gedrag, alsmede de inhoud en het proces van deze Wet. Senze kan u helpen deze vragen te beantwoorden en u te ondersteunen in dit proces.
Natasja Schouten-Lening