Onderzoek financiering omgevingsvergunning naar de Tweede Kamer!

Onderzoek alternatieven voor financiering omgevingsvergunningen en toezicht, activiteit bouwen

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, de VNG en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Senze samen met Ecorys een onderzoek uitgevoerd naar alternatieven voor de financiering van de gemeentelijke taken voor omgevingsvergunningen en bijbehorende handhaving.
De Kwaliteitscriteria, een nieuw stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw, de Omgevingswet en de economische situatie zijn de meest majeure ontwikkelingen die nu en de komende periode van invloed zijn op het taakveld vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) en het Bouw- en Woningtoezicht (BWT) in het bijzonder. Zij hebben ook effect op de betaalbaarheid van het systeem en zijn daarom in het onderzoek beschreven en geanalyseerd op hun (mogelijke) effecten. Nu al is duidelijk merkbaar dat de betaalbaarheid niet meer zo voorspelbaar is als een paar jaar geleden en dat komende ontwikkelingen dat gaan versterken. Ook gaat het takenpakket veranderen doordat marktpartijen zelf verantwoordelijk worden voor het borgen van bouwkwaliteit. De overheid behoudt ‘algemeen belang taken’ op het gebied van ruimtelijke ordening en welstand. Daarmee verdwijnt een deel van de grondslag voor het huidige legesstelsel, dat gestoeld is op individueel belang. Door de onvoorspelbaarheid en de taakverschuiving is de algemene beleving dat de houdbaarheid van (de grondslag van) het huidige legesstelsel aanstaande is. Naast het kiezen van oplossingen voor de financiering van BWT taken, geven de ontwikkelingen aanleiding tot een strategische heroverweging van de taken van het Bouw- en woningtoezicht binnen gemeenten. Uit de analyse en consultatie van de branche en uitvoeringspraktijk zijn 10 mogelijke oplossingsrichtingen gekomen. Deze oplossingsrichtingen zijn in het rapport beschreven en voorzien van voor- en nadelen. Daarnaast zijn de oplossingsrichtingen getoetst aan een aantal eigenschappen en tevens aan uitgangpunten die in de consultatie bij de branche zijn geïnventariseerd.
Op 1 oktober heeft Minister Blok het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister gaat komende maanden in gesprek met betrokkenen over de resultaten en stuurt in het begin van volgend jaar een reactie. Het rapport is te vinden via deze link.