De wereld draait doorrrrr…..

[promotext] ‘De wereld draait door’. Dit is niet alleen de titel van een gelijknamig tv-programma, maar is ook de hedendaagse werkelijkheid in overheidsland. Hoewel bij sommige mensen de gedachte leeft dat bij de overheid niets verandert, wisselen ontwikkelingen, innovaties en nieuwe visies elkaar voortdurend op. Iedereen wordt geacht in meer of mindere mate met nieuwe ontwikkelingen mee te gaan.[/promotext]

De decentralisaties binnen het sociale domein, de komst van de Omgevingswet en de steeds verdergaande terugtrekkende beweging van de overheid, vanuit het credo ‘privaat wat kan, publiek wat moet’. Deze ontwikkelingen lopen parallel aan maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappij verwacht een overheid die ten dienste staat van haar burgers. Dan wordt er niet langer gedacht aan wat mag, maar wat kan binnen de regels.

Deze ontwikkelingen vragen binnen de overheid een hele andere wijze van bedrijfsvoering. Processen moeten niet ingericht worden met de uitvoering van regels als doel, maar de beste dienstverlening. Dit houdt dan ook in dat de aansturing van de medewerkers niet gericht is op regels maar op de klant. En de medewerkers moeten niet denken in regels, maar in kansen die zij voor de klanten helpen te benutten.

De vraag die hierbij naar boven komt drijven is of de overheid hierop wel voldoende is toegerust. Op deze vraag kan geen volmondig ja of nee geantwoord worden. Iedere organisatie zal zelf moeten beoordelen waar een verdere ontwikkeling binnen de organisatie nodig is. In ieder geval is duidelijk dat medewerkers niet alleen geschoold moeten worden in het kennen van de regels, maar juist ook in dienstverlening, klantbenadering en communicatie. Kortom, een cultuurverandering binnen de overheid is nodig. Dit is ook niet voor niets opgenomen als te realiseren ontwikkeling met de komst van de Omgevingswet.

Om deze cultuurverandering te realiseren is het belangrijk dat er geluisterd wordt naar wat de klanten willen. De klanten van de overheid (burgers en bedrijven) weten namelijk twee dingen heel goed: wat ze wel en wat ze niet willen. Door met klanten het gesprek aan te gaan en de methode van denken en werken hierop in te richten ontstaat een hele andere benaderingswijze. Het is belangrijk dat medewerkers uitgedaagd worden om zich deze nieuwe werkwijze eigen te maken en daar waar nodig bijgestuurd te worden. Uiteraard is het nodig dat alle medewerkers getraind worden in deze wijze van werken en denken. Dit vraagt van medewerkers een positieve houding ten opzichte van die nieuwe werkwijze. Veranderingen zijn vaak lastig, waarbij gewoonten vaak een belemmering zijn om de gebaande wegen aan te passen. Om de houding van medewerkers op een positieve manier te beïnvloeden moeten zij al in een vroeg stadium bij nieuwe ontwikkelingen betrokken worden. Zo worden zij in staat gesteld hierop te anticiperen. Benodigde kennis, vaardigheden en eigenschappen kunnen hiermee tijdig binnen uw organisatie worden geborgd. Want ondertussen draait de wereld gewoon door . . .

Veranderingen gaan eenvoudiger als medewerkers beschikken over de juiste competenties. Deze competenties zijn nodig om te veranderen en om op een goede wijze inhoud te geven aan nieuwe ontwikkelingen.