Trainingen Omgevingswet

Ons trainingsaanbod op het gebied van de OMGEVINGSWET

Omgevingswet

Algemene introductie Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een samenvoeging van 26 wetten binnen het fysieke domein. Gericht op snellere, betere en eenvoudigere vergunningverlening.

In deze training worden de doelen en uitgangspunten van de wet toegelicht en aangeven op welke wijze deze hebben doorgewerkt in de nieuwe wetsinhoud. Centraal daarbij staan de nieuwe kerninstrumenten waarover overheden op 01-01-2022 de beschikking hebben. De Omgevingswet brengt ook een verandering in houding en gedrag met zich mee en een andere manier van werken. Op basis van de Gesprekstarter Veranderprofielen wordt aandacht besteed  aan de veranderingen die de Omgevingswet van verschillende rollen binnen de eigen organisatie vraagt.

De volgende onderwerpen komen aan bod, waarbij de 6 kerninstrumenten de rode draad vormen:

 • Doel van de wet en stand van zaken
 • Beleidscyclus
 • Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
 • De 6 kerninstrumenten op hoofdlijnen, waaronder de bruidsschat
 • Wanneer zet je welk instrument in en hoe?
 • Participatie(beleid)
 • De veranderende rollen bezien vanuit de kerninstrumenten (o.b.v. Gesprekstarter Veranderprofielen)

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet

In deze training staat het kerninstrument Omgevingsvergunning centraal. Op basis van de wetteksten van de Omgevingswet en de AMvB’s wordt toegelicht hoe de omgevingsvergunningaanvraag inhoudelijk beoordeeld moet worden en hoe de te volgen procedure er uit komt te zien. Ook worden de gevolgen van de nieuwe procedures op toezicht en handhaving in beeld gebracht.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Procedure vergunningverlening
 • De toepassing van de AMvB’s  in relatie tot lokaal maatwerk
 • Algemene regels, vergunningvrij, meldingen en vergunningen
 • De bruidsschat in relatie tot vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Systematiek vergunningvrij bouwen
 • Participatie bij de Omgevingsvergunning
 • Overgangsrecht vergunningverlening
 • De specifieke zorgplicht
 • Handhaving in relatie tot de Awb

Omgevingsvisie
Omgevingsplan

Omgevingsvisie en (tijdelijke) Omgevingsplan

In deze training worden de kerninstrumenten Omgevingsvisie en het Omgevingsplan uitgebreid besproken. De Omgevingsvisie is de start van de beleidscyclus zoals voorgesteld onder de Omgevingswet. De ambities en doelen ten aanzien het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving worden door vertaald in concrete regels in het Omgevingsplan. Op basis van een evenwichtige toedeling van functies worden regels opgenomen in het Omgevingsplan. De training behandelt het wettelijk kader van beide instrumenten en de wijze waarop de instrumenten strategisch kunnen worden ingezet. Er geldt geen wettelijk verplichting om op 01-01-2022 beide instrumenten gereed te hebben. In de training wordt eveneens aandacht besteed aan de overgangsperiode van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de datum waarop de kerninstrumenten verplicht moeten zijn opgesteld.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De Omgevingsvisie en programma’s
 • Het (tijdelijke) Omgevingsplan
 • Wat moet, wat kan en wat mag je niet opnemen in een Omgevingsplan?
 • Hoe ga je om met afwijkingen van het tijdelijke Omgevingsplan?
 • Toepasbare regels
 • De bruidsschat
 • Participatiebeleid

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Onder de Wkb dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de technische bouwvoorschriften. In deze training worden de inhoud van de Wkb en de consequenties daarvan voor de gemeentelijke werkpraktijk uitgebreid toegelicht.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat houdt deze wet in en wat betekent dit voor uw medewerkers?
 • Actuele stand van zaken en planning van de verschillende fasen
 • Wetstelsel: doel, instrumenten, kwaliteitsborgers, toelatingsorganisatie
 • Hoe passen keurmerken en certificaten binnen het nieuwe stelsel?
 • De ‘knip’ en de melding Wkb
 • Welke taken blijven er bij de gemeente en welke speelruimte heeft u hierin?
 • Op welke wijze worden de nieuwe rollen (overheid en markt) vormgegeven

Bouwbesluit
Bbl

Van Bouwbesluit naar Bbl

Het bestaande Bouwbesluit wordt onder de Omgevingswet vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving. In deze training wordt het nieuwe besluit toegelicht en aangeven op welke wijze deze afwijkt van het huidige Bouwbesluit.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Indeling Bouwbesluit versus het Bbl
 • Wijzigingen (technische) eisen ten opzichten van het Bouwbesluit
 • Maatwerkregels
 • Maatwerkvoorschriften
 • Regels activiteiten Bbl: bouwactiviteit, bouwwerk brandveilig gebruiken, in stand houden bestaand bouwwerk, mobiel breken bouw- en sloopafval en sloopactiviteit

Milieubeheer
Bal

Van Wet milieubeheer naar Bal

De Wet milieubeheer wordt opgenomen in de Omgevingswet. De milieuregels komen terug in de Omgevingswet en het bijbehorende Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In deze training wordt het besluit inhoudelijk toegelicht en aangegeven op welke wijze het besluit verschilt van de huidige regelgeving.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Indeling activiteitenbesluit versus het Bal
 • Wijzigingen ten opzichten van huidige milieu wet- en regelgeving
 • De bruidsschat ten aanzien van de milieuregels
 • Vergunningen en meldingen
 • Bepalen bevoegd gezag
 • Doel en middelvoorschriften
 • Maatwerkvoorschriften
 • Best beschikbare technieken en gelijkwaardigheid

Milieu

Milieu(beleid) onder de Omgevingswet

Milieu maakt een belangrijk onderdeel uit van de integrale afweging binnen de fysieke leefomgeving. In deze training wordt aangegeven op welke wijze het thema milieu terugkomt in de verschillende kerninstrumenten, waar en op welke wijze milieuregels/-normen in de wet zijn opgenomen en wat dat betekent voor het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke regelgeving.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Milieu in het Omgevingsplan
 • Milieu in de Omgevingsvisie
 • De aanvullingswetten en het Bal op hoofdlijnen
 • De milieuactiviteit nader toegelicht