Algemene Voorwaarden

De Nieuwe Regeling (DNR)

Voor zover in deze aanbieding niet uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken, is De Nieuwe Regeling van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect of adviseur op deze opdracht van toepassing (DNR-2005). Senze heeft de DNR-2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. De DNR-2005 is op verzoek in digitale vorm op cd-rom bij Senze te verkrijgen en is tevens gratis te downloaden op www.onri.nl.

Contactpersoon

Door de opdrachtgever zal een contactpersoon worden aangewezen, die tijdens de uitvoering van de activiteiten als contactpersoon voor Senze zal optreden.

Vervanging van adviesteam

Indien medewerkers van Senze, door welke oorzaak dan ook, niet langer op de opdracht kunnen worden ingezet, zal Senze zorg dragen voor een adequate vervanging.

Betrokkenen informeren

De opdrachtgever stelt alle betrokkenen vooraf op de hoogte van de taken en de bevoegdheden van ons bureau. Ten behoeve van een doelmatige vervulling van onze werkzaamheden kunnen wij vervolgens rechtstreeks en buiten officiële bijeenkomsten overleg met hen voeren.

Beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie

Alle voor de werkzaamheden benodigde informatie en gegevens zullen door de op-drachtgever tijdig beschikbaar worden gesteld. Van alle relevante inkomende en uitgaande correspondentie betreffende de op-dracht en onze opdrachtactiviteiten zal een kopie worden verstrekt aan Senze. De gegevens die beschikbaar worden gesteld en de uitkomsten van de werkzaamheden van Senze. zullen wederzijds vertrouwelijk worden behandeld en niet ter inzage worden gegeven aan derden zonder nadrukkelijke toestemming.

Inhuur derden

Indien specialistische kennis nodig wordt geacht, zal deze in voorkomende gevallen en na overleg met u door Senze of rechtstreeks door u worden ingehuurd.

Tarieven en honoraria

De genoemde tarieven en honoraria zijn gebaseerd op het kostenpeil van 1 januari jongstleden en zijn geldig voor het lopende jaar. Voor werkzaamheden die worden verricht ná 31 december 2017 kunnen functiewijzigingen, loon- en prijsstijgingen worden doorberekend.

Niet in de tarieven zijn begrepen:

– Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

Facturering en betaling

Facturering vindt in twee termijnen plaats, na opdrachtverstrekking. Als betalings-termijn geldt een periode van maximaal 15 dagen na factuurdatum.

Afsluiting van de opdracht

Zodra wij onze werkzaamheden in het kader van een (deel-)opdracht voltooid ach-ten, stellen wij u hiervan in kennis. Zonder tegenbericht bevestigen wij u vervolgens dat wij de (deel-)opdracht als vervuld beschouwen. Na afronding van de activiteiten in het kader van deze opdracht zullen wij met u een evaluatie houden.